Switch Language :

การจัดส่ง

1. หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน
2. อัตราค่าจัดส่งสินค้า
ยอดการสั่งซื้อ น้อยกว่า 300 บาท ค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท
ยอดการสั่งซื้อ 301 – 1000 บาท ค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท
ยอดการสั่งซื้อ 1001 – 3000 บาท ค่าจัดส่งสินค้า 200 บาท
ยอดการสั่งซื้อ 3001 บาท ขึ้นไป จัดส่งสินค้าฟรี”

send
logo